Voorstellen in de Tweede Kamer

Lees hier welke moties, amendementen en andere initiatieven ik heb ingediend. 

Jeroen van Wijngaarden

Moties 

Tweede Kamer

Halveren overheadkosten IMG

verzoekt de regering om het IMG een streefdoel op te leggen voor overheadkosten en dit vast te leggen in de Staat van Groningen met als doel zo snel mogelijk minimaal een halvering.

Tweede Kamer

Lelylijn en Nedersaksenlijn

verzoekt de regering het enquêterapport en de kabinetsreactie Nij Begun zwaar te laten wegen bij het maken van een definitieve investeringsbeslissing voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn en de MIRT-systematiek zo veel als mogelijk te verkorten.

Tweede Kamer

Generatielange inzet Groningen

verzoekt de regering in de wet Groningen deze generatielange inzet te borgen, door vast te leggen.

Moties 

Tweede Kamer

Representativiteit Nederland in EU-instellingen

verzoekt de regering in kaart te brengen hoe omliggende landen (met name Frankrijk, Duitsland en Finland) hun belangen in EU-instellingen
behartigen, hoe Nederland van deze landen kan leren, deze best practices over te nemen en een plan op te stellen hoe Nederland zijn representativiteit van ambtenaren in de EU-instellingen kan vergroten, en ernaar te streven de Kamer hierover nog dit jaar te rapporteren.

Tweede Kamer

Abortuswetten Polen

verzoekt de regering om de vergaande abortussenwetten en de toegang tot normale rechtsgang in Polen op dit thema op bilateraal niveau met Polen te bespreken en NGO’s die op dit thema actief zijn in Polen te steunen.

Tweede Kamer

Kabinetsreactie Parlementaire Enquête Groningen

van oordeel dat deze commissie gedegen onderzoek heeft verricht en de bevindingen daaruit heeft neergelegd in een helder rapport; 
spreekt hiervoor de grootst mogelijke waardering uit; 
onderschrijft de analyse, conclusies en aanbevelingen van het rapport; 
verzoekt het kabinet op korte termijn een reactie op het rapport aan de Kamer te doen toekomen

Moties 

Tweede Kamer

Mijnbouw naar Duurzame Aardmetalen in Nederland

overwegende dat het voor onze strategische autonomie goed is als er ook mijnbouw naar deze aardmetalen is in Nederland, zeker als dat op de 
Noordzee kan; 

verzoekt de regering onderzoek te doen naar mogelijkheden voor mijnbouw van duurzame aardmetalen in Nederland, 

Tweede Kamer

Lusten en Lasten Mijnbouw

verzoekt de regering in overleg te gaan met provincies en gemeenten om zo spoedig mogelijk te kunnen komen tot een concreet en gedragen  voorstel voor het beter verdelen van de lusten en lasten van mijnbouwactiviteiten tussen Rijk en regio. 

Tweede Kamer

Zeldzame Aardmetalen in de Mijnbouwwet

verzoekt de regering mijnbouw van aardmetalen op te nemen in de verdere uitwerking van de aanpassing van de Mijnbouwwet.

Moties 

Tweede Kamer

Elektrische Boilers Schoonebeek

constaterende dat oliewinning in Schoonebeek schoner is dan olie-import zodra er gebruikgemaakt wordt van elektrische boilers en er een positief 
welvaartseffect optreedt; 

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de NAM om deze elektrische boilers gerealiseerd te krijgen. 

Tweede Kamer

Zwitserse Wapenexport

verzoekt het kabinet in Europees verband initiatieven te bevorderen die de afhankelijkheid van Zwitserse wapens en munitie verminderen; 

verzoekt het kabinet in Europees verband druk op Zwitserland uit te oefenen om de export, doorlevering en teruglevering van wapens en munitie ten behoeve van Oekraïne toe te staan.

Tweede Kamer

Integriteit EU

verzoekt de regering om te pleiten voor grondige herzieningen van de integriteitssystemen van de EU-instellingen om zo de transparantie van EU-instellingen te bevorderen.

Moties 

Tweede Kamer

Migratiedialoog Kandidaat-Lidstaten

verzoekt de regering om ervoor te pleiten dat er een migratiedialoog tussen de EU en kandidaat-lidstaten wordt opgezet waarbij medewerking aan het tegengaan van illegale migratie naar de EU een cruciaal onderdeel wordt van de toetsingscriteria voor de uitbreiding van de EU. 

Tweede Kamer

Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid

verzoekt de regering om te pleiten bij de Europese Commissie om voor oktober 2023 met voorstellen te komen op basis waarvan in het toetredingsproces met een kandidaat-lidstaat consequenties verbonden kunnen worden aan een gebrekkige aansluiting bij het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, zoals bijvoorbeeld het bevriezen van het toetredingsproces

Tweede Kamer

Visumvrij reizen Servië

verzoekt de regering om ervoor te pleiten dat als Servië zijn visumbeleid en buitenlandbeleid niet voldoende heeft aangepast, visumvrij reizen voor 
Servië tijdelijk wordt stopgezet door middel van het noodremmechanisme uiterlijk maart 2023.

Moties 

Tweede Kamer

Conferentie voor het Noorden

verzoekt het kabinet om na de parlementaire behandeling van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen een 
Conferentie voor het Noorden in Groningen te beleggen teneinde deze langetermijninvesteringsagenda op te stellen. 

Tweede Kamer

Salarisstijging EU-ambtenaren

verzoekt het kabinet via de Raad komende tijd en in 2023 samen met andere lidstaten de Commissie aan te sporen de methode voor salarisstijging voor EU-ambtenaren te versoberen, desnoods met een beroep op de procedure van artikel 241 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie.

Tweede Kamer

Schengen Roemenië en Bulgarije

verzoekt de regering om te zorgen voor nader onderzoek naar de grensbewaking door Roemenië en Bulgarije, met als uitgangspunt dat Nederland strikt en fair kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat en de afname van corruptie en georganiseerde misdaad in beide landen, en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten.

Moties 

Tweede Kamer

Rechterlijke procedures

verzoekt het kabinet, een analyse te laten uitvoeren naar de afwijzingen van bezwaren die leiden tot in retrospectief vermijdbare rechterlijke procedures en vervolgens met de Belastingdienst afspraken te maken over een inspanningsverplichting voor de Belastingdienst om het aantal vermijdbare rechterlijke procedures aanzienlijk te verminderen. 

Tweede Kamer

Slachtoffers

verzoekt het kabinet, vermijdbare oorzaken van ontevredenheid bij slachtoffers in kaart te brengen, verzekeraars hierop te benchmarken en sanctiemogelijkheden in kaart te brengen. 

Tweede Kamer

Huwelijksdwang & achterlating

verzoekt de regering, de inzet van bestaande civielrechtelijke instru- menten te bevorderen en waar mogelijk aanvullende instrumenten te ontwikkelen naar het voorbeeld van forced marriage protection orders om huwelijksdwang en achterlating effectiever te kunnen bestrijden, en daarover dit kalenderjaar nog te rapporteren. 

Tweede Kamer

Eergerelateerd geweld 

verzoekt de regering, te onderzoeken of eergerelateerd geweld zwaarder bestraft kan worden.

Tweede Kamer

Wvggz

verzoekt de regering, om in overleg met psychiaters in het najaar van 2020 te komen tot een aanpak om een forse administratieve lastenreductie te realiseren, een toets op de administratieve lasten expliciet mee te nemen in de wetsevaluatie van de Wvggz, en hierover aan de Kamer te rapporteren.

 

Tweede Kamer

Beslispunten uit initiatiefnota

verzoekt de regering, eerst een impactanalyse te laten uitvoeren op basis van een concept-AMvB waarmee de werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking in kaart gebracht worden;

verzoekt de regering voorts deze impactanalyse een halfjaar na aanname van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer uit te laten voeren en te delen met de Tweede Kamer.

Tweede Kamer

Cold cases

verzoekt de regering, zorg te dragen voor een gericht wervingsplan voor vrijwilligers onder werkenden en studenten die tot hulp kunnen zijn bij het oplossen van een cold case met een daarbij horende geschikte waardering van de vrijwilligers.

Tweede Kamer

Verbod op maagdenvliesherstel

verzoekt de regering, als op 1 maart 2021 maagdenvliesherstel nog voorkomt dit alsnog bij wet te verbieden, en de Kamer hierover dan ook direct te informeren;


verzoekt de regering tevens, te onderzoeken of aanzetten tot maagden- vliesherstel en het reclame maken hiervoor strafbaar kan worden gesteld.

 

Tweede Kamer

Impactanalyse

verzoekt de regering, eerst een impactanalyse te laten uitvoeren op basis van een concept-AMvB waarmee de werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking in kaart gebracht worden;

verzoekt de regering voorts deze impactanalyse een halfjaar na aanname van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer uit te laten voeren en te delen met de Tweede Kamer.

Tweede Kamer

Alternatieve bedrijfsstructuren

verzoekt de regering, wanneer het gezamenlijke onderzoek niet tot substantieel meer ruimte leidt voor alternatieve bedrijfsstructuren, zelf het initiatief te nemen om de wet- en regelgeving aan te passen, en hierover in de voortgangsrapportage van eind 2020 aan de Kamer te rapporteren.

Tweede Kamer

Verbeterde gegevensuitwisseling forensische zorg

verzoekt het kabinet, vanaf 2020 in de praktijk steekproefsgewijs te laten vaststellen in welke mate de ambitie gerealiseerd wordt om te komen tot een betere uitwisseling van gegevens en een soepele plaatsing van mensen in een forensisch behandeltraject, en de Kamer hierover periodiek te informeren tot het gewenste ambitieniveau is bereikt.

 

Tweede Kamer

Recidive verminderen

verzoekt de regering, in overleg met Reclassering Nederland, gevangenis- directeuren, gevangenispersoneel, het Openbaar Ministerie en andere veldpartijen te inventariseren welke evidence-based programma’s die recidive helpen verminderen, op korte of middellange termijn binnen alle gevangenismuren aangeboden moeten kunnen worden, welke rol er voor die partijen ligt binnen de gevangenismuren en welke structurele kosten met de uitvoering van die programma’s gemoeid zouden zijn, en de Kamer hierover in 2020 te informeren.  

Tweede Kamer

Sektesignaal

verzoekt de regering, in 2021 door middel van een versnelde evaluatie te bezien of de functies en kennisdeling waarin Sektesignaal voorzag op de juiste manier zijn overgenomen. 

Tweede Kamer

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

verzoekt het kabinet, om rechterlijke expertise te borgen in de toetsings- commissie door het toevoegen van een rechterlijk lid of voormalig rechterlijk lid met ruime ervaring in de rechtspraak.

 

Tweede Kamer

Lerend vermogen OM

verzoekt het kabinet, te onderzoeken hoe het lerend vermogen van het Openbaar Ministerie kan worden versterkt en het Engelse voorbeeld van een slachtoffercommissaris hierbij te betrekken.

Tweede Kamer

Gegevensuitwisseling ggz

verzoekt het kabinet, aan de hand van de nieuwe aangeboden juridische mogelijkheden een praktische handreiking te doen aan zorg-professionals om hun dossiervorming en gegevensuitwisseling zo vorm te geven dat deze op juridisch correcte wijze gedeeld kan worden. 

Tweede Kamer

Plaatsing forensisch handeltraject

verzoekt het kabinet, vanaf 2020 in de praktijk steekproefsgewijs te laten vaststellen in welke mate de ambitie gerealiseerd wordt om te komen tot een betere uitwisseling van gegevens en een soepele plaatsing van mensen in een forensisch behandeltraject, en de Kamer hierover periodiek te informeren tot het gewenste ambitieniveau is bereikt.

 

Tweede Kamer

Recidive verminderen

verzoekt de regering, in overleg met Reclassering Nederland, gevangenis- directeuren, gevangenispersoneel, het Openbaar Ministerie en andere veldpartijen te inventariseren welke evidencebased programma’s die recidive helpen verminderen, op korte of middellange termijn binnen alle gevangenismuren aangeboden moeten kunnen worden, welke rol er voor die partijen ligt binnen de gevangenismuren en welke structurele kosten met de uitvoering van die programma’s gemoeid zouden zijn, en de Kamer hierover in 2020 te informeren. 

Tweede Kamer

Strafbaar stellen ontsnapping

verzoekt de regering met spoed, bijvoorbeeld bij het Wetsvoorstel straffen en beschermen, een voorstel te doen voor een strafbaarstelling van ontsnapping en de poging daartoe. 

Tweede Kamer

Verklaring omtrent gedrag

verzoekt de regering een voorstel te doen aan de Kamer inzake het opvragen van gedrag gevoelige persoonsgegevens. 

.

 

Tweede Kamer

Aanpak dierenextremisme

verzoekt de regering, de huidige landelijke aanpak van dierenextremisme in kaart te brengen en te bezien of de huidige aanpak versterking behoeft, en de Kamer hierover uiterlijk september 2019 terug te koppelen. 

Tweede Kamer

Erkenning hulp aan hulpverleners

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe mensen uit het publiek die zich spontaan bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt richting hulpver- leners hiervoor thans erkenning en waardering krijgen en hoe dit verder versterkt zou kunnen worden, en de Kamer hierover uiterlijk september 2019 te berichten. 

Tweede Kamer

Religieus huwelijk 

verzoekt de regering, te komen tot een aanpak om actiever voorlichting te organiseren richting specifieke doelgroepen om hen te wijzen op de risico’s van het sluiten van alleen een religieus huwelijk, op de illegaliteit hiervan en op het belang van het sluiten van een burgerlijk huwelijk indien partijen van mening zijn dat zij willen trouwen. 

.

 

Tweede Kamer

Kennis politie huwelijkse gevangenschap

verzoekt de regeling, maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de kennis bij de politie over huwelijkse gevangenschap wordt verhoogd, dat er een uniforme werkwijze komt voor opsporing en vervolging bij situaties van huwelijkse gevangenschap en dat de mogelijkheden om aangifte te doen van huwelijkse gevangenschap waar mogelijk worden verbreed. 

Tweede Kamer

Albanese inklimmend

verzoekt de regering, de politie te verzoeken in beginsel alle Albanese inklimmers over te dragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek.  

Tweede Kamer

Maatregelen tbs 

roept de regering op beter inzichtelijk te maken voor forensisch personeel welke maatregelen kunnen en moeten worden genomen om aan veroordeelden met gemaximeerde tbs ook na afloop van tbs maximaal vrijheden te ontnemen indien hun gedrag daar reden toe geeft. 

.

 

Tweede Kamer

Opleggen tbs & andere vrijheidsbeperkingen

verzoekt de regering, maatregelen of wetgeving voor te bereiden waarin mogelijk wordt gemaakt dat deze gedetineerden zo mogelijk alsnog tbs of andere vrijheidsbeperkingen kan worden opgelegd

Amendementen 

Vrouwe justitia

Journalisten & publicisten en taakstrafverbod 

Vrije nieuwsgaring is van cruciaal belang in onze democratische rechtsstaat en journalisten moeten daarom ten alle tijden hun werk veilig kunnen doen. Journalisten kunnen, net als andere functionarissen die zijn belast met een publieke taak, slachtoffer worden van agressie en geweld. 

Vrouwe justitia

Beveiligers en taakstrafverbod

Nederland kent circa 30.000 particuliere beveiligers. Zij controleren bijvoorbeeld op drugs, alcoholmisbruik en winkeldiefstal, maar houden ook orde bij evenementen of bij de afdeling burgerzaken en in de Tweede Kamer. Zij zijn onmisbaar voor het bewaken van veiligheid en orde. Particuliere beveiligers kunnen, net als andere functionarissen die zijn belast met een publieke taak, slachtoffer worden van agressie en geweld. Mensen die dat geweld en die agressie tegen hen gebruiken of dat pogen mogen niet weg komen met een taakstraf.

Vrouwe justitia

Politiegegevens VOG

Politiegegevens zijn niet gebaseerd op een rechterlijk oordeel. Het aanwenden van deze gegevens om zo personen uit bepaalde functies te weren dient daarom aan verzwaarde parlementaire controle onderworpen te worden. Dit amendement maakt die controle mogelijk. 

Vrouwe justitia

Illegale religieuze huwelijken 

Dit amendement beoogt ook het ontstaan van huwelijkse gevangenschap in Nederland tegen te gaan. Gebleken is dat bij onwettige religieuze huwelijken die in Nederland worden gesloten, het risico van huwelijkse gevangenschap ontstaat.

Vrouwe justitia

Spreekrecht slachtoffers 

Dit amendement zorgt ervoor dat slachtoffers in bovengenoemde zaken ook bij een tussentijdse zitting gebruik mogen maken van het spreekrecht, indien de voorwaarden direct de belangen van het slachtoffer raken.

Vrouwe justitia

Belangen slachtoffer 

Dit amendement pleit ervoor dat slachtoffers bij een zitting ex artikel 6:6:19 Sv over bovenstaande worden geïnformeerd en indien er sprake is van bijzondere voorwaarden ter bescherming van het slachtoffer, het slachtoffer gebruik mag maken van het spreekrecht, indien de voorwaarden direct de belangen van het slachtoffer raken. 

Vrouwe justitia

Bescherming slachtoffers

Met dit amendement wordt in het Wetboek van Strafvordering een bepaling opgenomen die ertoe strekt dat in processtukken bepaalde gegevens in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer onvermeld worden gelaten als deze niet van belang zijn voor de door de rechter te nemen beslissingen. De relevantie voor door de rechter te nemen beslissingen is blijkens het huidige artikel 149a Sv ook het algemeen leidende criterium voor de toevoeging van stukken aan het strafdossier.

Vrouwe justitia

Mogelijkheid verlengen experiment

Dit amendement voorziet in de mogelijkheid eenmalig de duur van een experiment te verlengen, indien tijdens het evaluatieonderzoek blijkt dat nog niet voldoende gegevens zijn verkregen om op basis daarvan de doeltreffendheid en de effecten van het experiment goed te kunnen vaststellen. Gelet op de ruime formulering in het wetsvoorstel is deze voorziening noodzakelijk, omdat niet valt uit te sluiten dat experimenten nog onvoldragen zijn wanneer de maximale termijn van drie jaar afloopt. De Minister kan eenmalig gebruik maken van een verlenging van de duur van een experiment met maximaal twee jaar, opdat er voldoende gegevens beschikbaar zijn voor de evaluatie.

Vrouwe justitia

Vervolging wraakporno 

Dit amendement verhoogt de uitvoerbaarheid van de vervolging van wraakporno en verhoogt de strafmaat voor het openbaren van afbeel- dingen van seksuele aard. Het amendement is nader gewijzigd in verband met het herstel van een wetstechnische omissie.